Jurjendevries-image Jurjendevries-image
Jurjendevries-image Jurjendevries-image
Jurjendevries-image Jurjendevries-image
Jurjendevries-image Jurjendevries-image
Jurjendevries-image Jurjendevries-image
Jurjendevries-image Jurjendevries-image
Jurjendevries-image Jurjendevries-image
Jurjendevries-image Jurjendevries-image
Jurjendevries-image Jurjendevries-image

Hey :-) Let’s talk about

Mail icon
Linkedin icon logo
Signal icon logo
Peepeth icon logo
Mastodon icon logo
status-icon
3box-icon
Matrix chat icon logo
Github icon logo
Gitlab icon logo
Permanent Future Lab logo